Dymbëdhjete Oda
Albanian women’s wedding song
Collected in Macedonia by Jane Sugarman

(e) Dymbëdhjete
oda moj me aman a–
man o moj tu bëfsha kurbanë

(a) Sk’ka ne ato
oda moj me aman a–
man o moj tu bëfsha kurbanë

(o) Shishe me li-
vanto moj me aman a–
man o moj tu bëfsha kurbanë

(a) Ç’e do at’ li
vanto moj me aman a–
man o moj tu bëfsha kurbanë

(e) Që t’i ljuj bal-
luket moj aksham për a-
ksham o moj bajram për bajramë
(ejio)

gfk
< Back to All Lyrics